Snooker Team K.O. 2019-2020

COLUMN 1 TO BE PLAYED, 1st leg September 12th, 2nd leg October 3rd.  
COLUMN 2 TO BE PLAYED, 1st leg October 31st, 2nd leg November 21st.  
         
Teams need to organise a date from column 3 on  
1/4 Final to be played by 28th January  

Semi Final to be played by 25th February

       
Final to be played by 24th March  
   
Column 2     Column 3     semi       Final    
                           
BURNHOLME B V CLARENCE B BURNHOLME B V FULFORDGATE BURNHOLME B v BURTON LANE C          
                    BURNHOLME B V RI B  
FULFORDGATE V HAXBY A                      
            POPPLETON ROAD v RI B          
                         
BURTON LANE C V HUNTINGTON B BURTON LANE C V BURNHOLME D                
                           
HUNTINGTON C V BURNHOLME D                      
                         
                           
ACOMB A V BURNHOLME A BURNHOLME A V POPPLETON ROAD                
                         
POPPLETON ROAD V BURTON LANE A                      
                         
                           
RI C V ACOMB B RI C V RI B                
                         
BRIGHT STEELS V RI B